توضیح معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره بازنشستگی برخی اساتید