نوروزی: عراقی‌ها با صغر سن ما را حذف کردند/ چوب پاک‌بودن‌ را خوردیم