مسابقات علمی و عملی هنرستان های فنی و حرفه ای کشور با برتری خراسان رضوی به کار خود پایان داد