ابهام‌سازی مخالفت زاکربرگ با رایگان بودن تمام اینترنت