فتوحات شهیدان کارگر برخاسته از روحیه مقاومت‌طلبی آن‌ها بود