دو جودو کار فارس به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام می شوند