کتاب غرب و براندازی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه کتاب تهران