تصاویر/عمامه‌گذاری طلاب مدرسه علمیه معصومیه قم توسط آیت‌ الله مصباح یزدی