تاخیر ۶ ساعته پرواز تهران - کرمانشاه/ پرواز ساعت ۹ شب، ۳ صبح انجام شد