استاندار جدید مرکزی نیروهای کارشناس را به‌کارگیری کند