حزب کار: کامرون فقط 24 ساعت دیگر نخست وزیر می‌ماند