صادرات مازاد فرآورده های نفتی در دستور کار قرار گرفت