سفیر ایتالیا خواستار تعمیق روابط فرهنگی با ایران شد