کج اندیشان ذهنیت مردم را نسبت به مدارس غیردولتی خراب کرده اند