آغاز فعالیت فرودگاه تخصصی بار‌ی کشور بعد از 3 سال‌/ آمادگی ایرلاین چینی برای فعالیت در فرودگاه پیام