آموزش ما همیشه به راه خود رفته و صنعت هم به راه خود