باشگاه‌های فعال در حوزه ورزش قهرمانی تقدیر می‌شوند