ادعای دولت رئیس جمهور فراری یمن: ایران در اریتره به حوثی ها آموزش می دهد