رئیس‌جمهوری شیلی از تمامی وزیران دولت خود خواست استعفا دهند