تغییر تاریخ دربی، تنها به خواست استقلال بستگی ندارد