کتابخانه های سیار با هدف توسعه فرهنگ کتابخوانی گسترش می‌یابد