آیا نگارخانه ای به وسعت یک شهر، مخاطبانی به وسعت شهر دارد؟/لایک های هماهنگ بازیگران به تابلوهای شهری!