تقدیر از پالایشگاهی که طی دو هفته ۲۳ کارگرش کشته یا مصدم شدند