استاندار تهران: باید فضای مناسب برای فعالیت احزاب فراهم شود