برگزاری جشنواره تئاتر رضوی یکی از رویدادهای موثر در توسعه فرهنگی کشور است