تمرین ارکستر سمفونیک بدون علی رهبری/ هر حرکت یک حاشیه