غزنوی: بوکس اصفهان را به جایگاه واقعی‌اش می‌رسانیم