ياراحمدی سومين فيناليست ايران در روز دوم م مسابقات