55 هزار خانوار آذربایجان غربی زیرپوشش بیمه کشاروزی هستند