دیدار واعظی با اساتید پژوهشگاه فضایی، دانشکده مخابرات و پژوهشگاه ICT