منت مالی میرزاده بر سر دانشجویان/دانشگاه آزاد از حق خود گذشت کرد