فعالیت500 اکیپ نیروهای انسانی در دومین روز از اجرای طرح آمارگیری حمل و نقل جاده ای