جشنواره شعر پیشمرگان کرد مسلمان در مهاباد برگزار شد