خیرین بهشهری پارسال بیش از 70 میلیارد ریال به بخش سلامت کمک کردند