مانور اطفای حریق در سه نقطه پارک ملی گلستان برگزار شد