شمار جان باختگان زمین لرزه نپال از 8 هزار و 400 تن گذشت