رویترز:هند با نادیده‌گرفتن‌فشار امریکا،توافقنامه تجاری با ایران امضا کرد