دوای درد جامعه فرهنگی ما، نگاه به زندگی امیرالمومنین(ع) است