لباس و عنوان انسان‌ها در پیشگاه خداوند جایگاهی ندارد