درز اطلاعات جدید از مشخصات نسل سوم Motorola Moto X