نتایج بررسی DNA جمجمه‌ های یافت شده در پرو نشان از منشاء غیر انسانی دارد