استاندار اردبیل: نامه منطقه آزاد استان اردبیل توسط رییس جمهوری امضا شد