ضیافت رسمی رییس پارلمان اتحادیه اروپا به افتخار هیات پارلمانی ایران