همدلی و همزبانی محور تبلیغات کاندیدهای انتخابات آتی باشد