دشمنانی که تلاش دارند که به آرمان انقلاب ضربه بزنند