هر یک ساعت در معرض دود قلیان برابر با مصرف ۸ نخ سیگار