وزیر بهداشت برای پاسخ به برخی سؤالات به کمیسیون بهداشت مجلس رفت/ افزایش بودجه برای تعرفه پرستاری نوع