۲۹ سال خاطرات خدمت زیر آسمان کویر/ حق را به گونه ای مطرح کنیم که سوژه دشمن نشود