حضور مادران شهید با قاب عکس فرزندان خود در کنگره شهدای استان سمنان به روایت تصویر