سرعت مطمئنه و تجهيزات کامل رانندگان به علت مه آلودگی جاده کندوان